Medarbetare i projektet

Anpassad IT ‐ vägen till digital delaktighet


Den 1 mars 2014 startade projektet "Anpassad IT ‐ vägen till digital delaktighet". Ett projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden och drivs av FUBs forskningsstiftelse ALA och Mora Folkhögskola. Samarbetspartners är Mora och Rättviks kommuner samt Indies Omsorg AB.

Bakgrund

Idag står många mäniskor utanför det digitala samhället och klyftan bara växer. Syftet med detta projekt är att ge unga vuxna med måttlig utvecklingsstörning möjlighet att öka sin digitala delaktighet och självständighet. Att som alla andra unga vuxna få möjlighet att använda datorn som redskap att kommunicera och dokumentera. En måttlig utvecklingsstörning medför svårigheter att läsa, skriva, hitta, strukturera, minnas, lösa problem, generalisera och planera. Idag finns många IT-möjligheter såsom uppläst text, bild‐ och ljudstöd, förenklad navigering, animeringar mm som kompenserar för dessa svårigheter. Dessa IT-möjligheter kommer målgruppen till del i alltför liten omfattning. För att IKT, Informations och Kommunikations Teknologi, ska bli möjligt för denna målgrupp behöver dessa personer stöd i sin nära omgivning.

Metod och målsättning

Projektet ska skapa en tvåårig distansutbildning vid Mora Folkhögskola "Anpassad IT i vardagen". Det finns 12 platser och kursen är öppen för sökande från hela Sverige. Deltagarna ska komma till skolan en vecka per månad. Mellan dessa kurstillfällen kommunicerar deltagare och pedagoger via anpassad IT. Kursens teman är hälsa, kultur, natur och medborgarskap och en del aktiviteter samplaneras med andra studerande vid skolan. På kvällar kommer deltagarna ha möjlighet att prova på olika fritidsaktiviteter. Dessutom ska projektet skapa en webbaserad utbildning för stödpersoner innehållande både tekniska, pedagogiska och nätetiska delar. För kommunikation och information ska en webbsida www.sikta.nu tas fram. Den ska innehålla en interaktiv metodbok och forum för erfarenhetsutbyte samt slutna konferenser för de som går de båda utbildningarna.

Projektets väg framåt

Målet är att distansutbildningen "Anpassad IT i vardagen" kommer att ingå i Mora folkhögskolas ordinarie kursutbud efter projektets slut. Efter avslutad projekttid kommer det finnas en webbportal och en lärgemenskap på nätet. Där både personer med funktionsnedsättning, deras stödpersoner samt övriga intresserade ska kunna mötas, utbyta erfarenheter och fortsätta sitt lärande.


Medarbetare i projektet

Bild på projektledare Kerstin Gatu

Projektledaren, Kerstin Gatu, har mångårig erfarenhet av målgruppens behov och svårigheter, både genom nationella projekt, dels som projektledare och dels som medarbetare och sakkunnig samt klinisk verksamhet inom habilitering.
Förutom dessa projekt som haft fokus på tillgänglighet, delaktighet, anpassad information och kognitiva hjälpmedel för målgruppen har hon arbetat i 17 år som arbetsterapeut vid vuxenhabiliteringen i Mora, vilket gett henne djup och bred kunskap om funktionsnedsättningens konsekvenser i vardagen. I den rollen har hon specialiserat sig på anpassad IT både i form av hjälpmedel och anpassningar för målgruppen men även som redskap för personal och anhöriga för att göra information och miljö tillgänglig för personer med kognitiva funktionshinder.
Arbetar sedan drygt fyra år som folkbildare och ansvarig för kursen "Autism ett annorlunda sätt att tänka" vid Mora folkhögskola.
Initiativtagare och projektledare till pilotprojektet "Anpassad IT i vardagen". Kerstin är dessutom Sveriges representant i EU projeket I-Learn.

Bild på IT-ansvarig Michael Kjellberg

IT-ansvarig, Michael Kjellberg har arbetat med datorer sedan 1980, datorrelaterad utbildning sedan 1984 och med funktionshindrade och datorer sedan 1987. Ledstjärna för allt arbete är enkelhet. Ju enklare en anpassning är desto lättare är den att använda. Några vanliga arbetsuppgifter är behovsanalys, utprovning, installation/konfiguration och utbildning. Även reparationer av både datorer och kringutrustning ingår. Har deltagit i olika projekt, arbetat med datorspel och funktionshinder samt varit ansvarig för tekniken i pilotprojektet, Anpassad IT i vardagen.

Bild på metodhandledare Ingemar Svensson

Metodhandledare, Ingemar Svensson har arbetat de senste 20 åren, nationellt och internationellt, med att utveckla kollaborativ ickeformell och informell nätpedagogik, huvudsakligen för och med funktionshindrade, de senaste sju åren med bas och stöd i sociala media.
Bild på musiklärare Ingrid Eriksson

Jag heter Ingrid Eriksson och jobbar med sång och musik. Att sjunga tillsammans i en kör tycker jag är fantastiskt, låtar från hela världen; pop, rock, gospel, dansband, afrikanska rytmer, helt enkelt låtar vi gillar. Jag bor i Skattungbyn i Orsa och har 3 barn som flyttat ut i världen.
Jag är en positiv och glad person som tycker det ska bli spännande och kul att träffa just Dig, här på folkhögskolan i Mora.


Bild på Monika Wiik Hansson (Mat - Hälsa - Rörelse)

Monica Wiik Hansson har arbetat på Mora Folkhögskola under många år med ämnen som handlat om Mat - Hälsa- Rörelse. Under 20 år har hon även samarbetat med Mora Särskola där hon undervisat i hemkunskap.
Monica är utbildad hushållslärare med extra fördjupning inom näringsläran. Hon har arbetat i pilotprojektet "Anpassad IT i vardagen" med Mat och Hälsoämnen. 2008 utbildade hon sig till yogalärare och sedan dess fortbildar hon sig ständigt inom detta område samt områden som berör mat, hälsa och rörelse.

Bild på Lars Hodin, naturvetare och ekolog

Jag heter Lars Hodin och är sedan många år lärare här på skolan. I grunden är jag naturvetare och ekolog men intresserar mig också för den humanistiska sidan och har därför bland annat studerat arkeologi. Det som speciellt intresserar mig är det som betecknas etnobiologi ‐ och som handlar om vad människokroppen egentligen är till för och hur vi under historiens gång har använt oss av naturen.
För att få något hum om detta är jag övertygad om att man måste ta sig ut i naturen, känna och kanske smaka på den. Det hoppas jag få tillfälle till på den här kursen.